Zásady zpracování osobních údajů

1. Úvod

Těmito Zásadami zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) informuje Poctivá Společnost s.r.o. se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 128320, IČ: 170 96 758, DIČ: CZ170 96 758 (dále jen „Společnost“) o zpracování osobních údajů fyzických osob, ke kterému dochází v souvislosti s poskytováním služeb Společnosti - Poctivé aplikace pro Whistleblowing. Ke zpracování osobních údajů může dojít např. při návštěvě internetových stránek společnosti na adrese www.poctivaspolecnost.cz, při komunikaci se Společností a jejími zástupci, při marketingových účelech Společnosti a při zasílání obchodních sdělení Společností. Tyto Zásady dále upravují to, jaké osobní údaje Společnost zpracovává, pro jaké účely a po jak dlouhou dobu Společnost tyto osobní údaje uchovává, komu a z jakého důvodu je může předat a také informuje subjekty o tom, jaká mají fyzické osoby práva v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů.

Tyto Zásady jsou vytvořeny pro naplnění povinností Společnosti ve vztahu k nařízení (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“). Těmito zásadami Společnost naplňuje svou informační povinnost, kterou mu ukládá čl. 13 GDPR.

Společnost při zpracování osobních údajů vystupuje v pozici správce osobních údajů. Pokud však je správcem osobních údajů jiný subjekt a Společnost pro něj osobní údaje zpracovává, tak je v pozici zpracovatele osobních údajů tohoto subjektu.

Zásady jsou vytvořeny tak, abyste se jednoduše a přehledně mohli seznámit s tím, jak bude společnost Vaše osobní údaje zpracovávat a jak s nimi bude nakládat. Transparentně tak Společnost plní své povinnosti ve vztahu k Vašim osobním údajům. Pokud budete mít v souvislosti s osobními údaji, které o Vás zpracováváme nějaké dotazy, tak se na nás neváhejte obrátit. Učinit tak můžete prostřednictvím e-mailové adresy info@poctivaspolecnost.cz.

Zásady jsou účinné od 8.11.2022. Společnost si vyhrazuje právo tyto Zásady kdykoliv v budoucnu změnit. Pokud se tyto zásady rozhodneme aktualizovat, umístíme změny na našich webových stránkách a budeme Vás o těchto změnách informovat. V případech, kdy má dojít k zásadnější změně těchto zásad, či v případě, kdy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovat předem. Žádáme Vás, abyste si tyto zásady pečlivě přečetli a při další komunikaci s námi či užívání našich webových stránek tyto zásady pravidelně kontrolovali.

Tyto zásady jsou rozděleny do těchto částí:

 • Úvod
 • Základní pojmy
 • Údaje, které o Vás zpracováváme
 • Účel zpracování osobních údajů a Právní základ pro zpracování osobních údajů
 • Doba, po kterou osobní údaje Závěrečné
 • Komu jsou osobní údaje předávány
 • Jakým způsobem jsou osobní údaje zpracovávány
 • Vaše práva v rámci zpracování osobních údajů

2. Základní pojmy

Subjekt údajů: Fyzická osoba (zástupce společnosti, osoba samostatně výdělečně činná aj.), k níž se osobní údaje vztahují;

Osobní údaj: Veškeré informace o identifikovaném nebo identifikovatelném subjektu; identifikovatelným subjektem je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

Správce: Subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a nese za toto zpracování odpovědnost. Správcem osobních údajů je Společnost.

Zpracovatel: Subjekt, který na základě zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje pro správce, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů;

Zpracování osobních údajů: jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

Webové stránky: Webové stránky dostupné na http://www.poctivaspolecnost.cz;

Účel zpracování osobních údajů: Důvod, proč jsou osobní údaje zpracovávány. Takovým důvodem může být např. plnění smlouvy, správa uživatelských účtů, vyřizování podnětů a stížností, zasílání obchodních sdělení (newsletterů) či zobrazování reklam na základě zájmů zákazníků;

Cookies: Krátké textové soubory, které si ukládá Váš webový nebo mobilní prohlížeč. Většina souborů cookie obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID souboru cookie. Jedná se o řetězec znaků přiřazovaný webovými stránkami a servery tomu prohlížeči, který soubor cookie uložil. To umožňuje webovým stránkám a serverům jednotlivé prohlížeče rozlišit a identifikovat. Soubory cookie se používají pro zlepšení fungování webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem lepšího cílení marketingových aktivit.

3. Údaje, které o Vás zpracováváme

Osobní údaje jsou získávány především od Vás např. když uvažujete o využití našich služeb a domlouváme naši spolupráci. Vaše osobní údaje dále můžeme získávat z veřejných zdrojů (veřejné rejstříky aj.), nebo nám mohou být poskytnuty třetími stranami. Některé z údajů spadajících pod rozsah osobních údajů nám můžete poskytnou prostřednictvím telefonu, e-mailu, případně jiným způsobem. Některé údaje jsou shromažďovány automaticky prostřednictvím cookies při návštěvě webových stránek.

Společnost a smluvní zpracovatelé Společnosti v návaznosti na příslušný účel zpracování a právní titul zpracováváme následující osobní údaje, respektive kategorie osobních údajů:

 • identifikační a adresní údaje: např. akademický titul, jméno, příjmení, obchodní firma, korespondenční adresa, adresa sídla podnikání, IČO, DIČ, adresa trvalého pobytu, podpis;
 • elektronické kontaktní údaje: např. telefonní číslo, e-mailová adresa;
 • jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies;
 • další osobní údaje: typicky údaje poskytnuté zákazníkem v kontaktním formuláři či v jiných dokumentech a při komunikaci s námi, a to včetně pozdějších aktualizací;
 • údaje zpracovávané na základě souhlasu.

4. Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování osobních údajů

Osobní údaje mohou být zpracovávány pro následující účely:

 • Plnění smluvního vztahu
 • Správa zákaznických účtů
 • Komunikace se zákazníky, hodnocení spokojenosti, publikace recenzí, doporučení knih, vyřizování podnětů a stížností
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb Společnosti
 • Přímý marketing a tvorba personalizovaného obsahu a reklamy
 • Zlepšování kvality našeho zboží a služeb, analýzy návštěvnosti našich webových stránek a chování na webových stránkách
 • Ochrana našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob
 • Účetní a daňové účely
 • Plnění ostatních právních povinností

Osobní údaje mohou být zpracovávány na základě následujících právních důvodů:

 • Plnění smlouvy
 • Plnění právní povinnosti
 • Oprávněný zájem správce na zasílání obchodních sdělení
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený subjektem údajů

Zpracování osobních údajů pro účely plnění smluvního vztahu, účetní a daňové účely a plnění ostatních právních povinností jsou zákonnými či smluvními požadavky. Hodláte-li prostřednictvím našich webových stránek učinit uzavřít smlouvu, máte povinnost nám pro tyto účely své osobní údaje poskytnout.

5. Doba, po kterou osobní údaje Závěrečné

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a námi a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů;
 • po dobu nezbytnou k plnění právní povinnosti (účetní doklady 5 let, daňové doklady 10 let); nebo po dobu trvání Vašeho souhlasu (nejdéle po dobu 3 roky od jeho udělení).

6. Komu jsou osobní údaje předávány

Přístup k Vašim osobním údajům mohou mít následující kategorie příjemců:

 • Poskytovatelé odborných a specializovaných služeb
 • Poskytovatelé účetního a daňového poradenství
 • Poskytovatelé zabezpečení a integrity našich služeb a webových stránek
 • Poskytovatelé analytických služeb

Tyto subjekty jsou vůči Společnosti v pozici zpracovatele. Vztah mezi Společností a zpracovateli je upraven zpracovatelskou smlouvou, která upravuje práva a povinnosti v rozsahu zpracování osobních údajů. To v praxi znamená, že subjekty v pozici zpracovatele mohou nakládat s osobními údaji pouze v rámci pokynů Společnosti a nesmí s osobními údaji nakládat v rozporu se zpracovatelskou smlouvou.

Zpracovateli jsou společnosti a fyzické osoby podnikající na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie. K předání a zpracování osobních údajů mimo území Evropské unie dochází vždy v souladu s platnou legislativou.

7. Jakým způsobem jsou osobní údaje zpracovávány

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. O všech činnostech zpracování vedeme řádné záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy.

Nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo. Netvoříme profily z Vašich osobních údajů za účelem rozboru či předvídání Vašich preferencí, zájmů, ekonomické situace, spolehlivosti, místa, kde se nacházíte nebo Vašeho pohybu.

8. Vaše práva v rámci zpracování osobních údajů

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte prostřednictvím našich kontaktních údajů, které jsou uvedeny v úvodu těchto Zásad.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva (čl. 15 až 21 GDPR):

 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů
 • Právo na výmaz osobních údajů
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku proti zpracování
 • Právo na informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování

Zpracováváme-li Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat.

Dále máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, web: www.uoou.cz.

V Brně dne 8.11.2022.