Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Poskytovatel Poctivá společnost s.r.o. se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 17096758, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 128320 (dále jen „Poskytovatel“) poskytuje služby oznamovacího systému pro whistleblowing. Poskytovatele lze kontaktovat na e-mailové adrese info@poctivaspolecnost.cz, poštou na výše uvedené adrese a prostřednictvím formuláře na stránkách Poskytovatele: poctivaspolecnost.cz

1.2 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti vznikající v souvislosti s užíváním oznamovacího systému Poskytovatele nacházejícím se na internetových stránkách Poskytovatele poctivaspolecnost.cz (dále jen „oznamovací systém“) osobou, která se zaregistruje prostřednictvím internetových stránek poctivaspolecnost.cz dle Čl. 5 VOP a uzavře s Poskytovatelem Smlouvu o poskytování služeb dle Čl. 6 VOP (dále jen „klient“). Oznamovací sytém umožňuje osobám (oznamovatelům) oznámit nelegitimní, neetické nebo nezákonné jednání týkající se klienta. Oznámení jsou řešena klientem k tomu určenou osobou (dále jen „příslušná osoba“). Příslušná osoba oznámení prošetří a rozhodne, zda je potřeba přijmout určitá opatření k zamezení takového jednání u klienta. Návrhy opatření předkládá příslušná osoba klientovi, který rozhodne o jejich přijetí či nepřijetí. O rozhodnutí klienta je následně prostřednictvím příslušné osoby informován samotný oznamovatel. Oznamovací systém vytváří chráněný prostor pro podání oznámení, slouží pro komunikaci oznamovatele s příslušnou osobou, komunikaci příslušné osoby s klientem, administraci a archivaci oznámení.

1.3 Klient je povinen se s těmito VOP seznámit, přičemž potvrzením před registrací na internetových stránkách Poskytovatele poctivaspolecnost.cz vyjadřuje souhlas se zněním VOP a je povinen se jimi řídit. Klient je povinen s obsahem VOP seznámit všechny osoby, které budou jménem klienta s oznamovacím systémem pracovat. VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb uzavírané mezi Poskytovatelem a klientem. VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem, kdy byly zveřejněny na stránkách Poskytovatele.

2. Předmět smluvního vztahu a licence

2.1 Poskytovatel se prostřednictvím oznamovacího systému zavazuje umožnit oznamovateli podat oznámení týkající se klienta užitím identického kódu (tokenu) klienta na internetových stránkách Poskytovatele a umožnit oznamovateli jeho opětovné zobrazení do doby, než bude oznámení vyřešeno, případně bude příslušnou osobou rozhodnuto, že se nejedná o relevantní oznámení. Oznamovateli musí být umožněno podat oznámení jednoduše, bez dalšího a pokud bude chtít, tak anonymně. Oznámení si následně přebírá k řešení příslušná osoba. Po přihlášení do systému e-mailem a zvoleným heslem bude v rozhraní příslušné osoby umožněno příslušné osobě komunikovat s oznamovatelem a klientem o konkrétním oznámení a klientovi v rozhraní klienta bude umožněno komunikovat s příslušnou osobu o konkrétním oznámení. Komunikace probíhá prostřednictvím chatovacího okna. Klient se za užívání oznamovacího systému zavazuje hradit Poskytovateli odměnu v souladu s těmito VOP a ceníkem uvedeným na internetových stránkách Poskytovatele, případně odměnu v dohodnuté výši.

2.2 Poskytovatel pouze umožňuje činnosti uvedené v čl. 2.1 prostřednictvím oznamovacího systému a žádným způsobem nezasahuje do právních vztahů mezi osoby užívající oznamovací systém (oznamovatele, příslušné osoby, klienty, případně další osoby, které jsou k užívání určeny klientem). Práva a povinnosti mezi těmito osobami podléhají příslušným právním předpisům a Poskytovatel nenese jakoukoli odpovědnost související se závazky těchto osob či jejich porušení.

2.3 Klient a osoby užívající oznamovací systém berou na vědomí, že se jedná o duševní vlastnictví klienta, který má zájem, aby s ním nebylo nakládáno v rozporu s těmito VOP, příslušnými právními předpisy a v rozporu s dobrými mravy a veřejným pořádkem. Poskytovatel k řádnému užívání oznamovacího systému poskytne klientovi licenci k užívání oznamovacího systému v souladu s ust. § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Licence se sjednává jako nevýhradní, územně omezená na území České republiky a časově omezená po dobu trvání Smlouvy o poskytování služeb. Odměna za udělení licence je zahrnuta v odměně dle čl. 2.1 VOP.

2.4 Klient není oprávněn licenci dále udělit třetí osobě v podobě podlicence, a to ani zčásti, licenci zcizit, rozmnožit, pronajmout, rozšiřovat, pronajímat, či půjčovat. Pro předejití jakýchkoliv pochybností klient není oprávněn činit žádné jednání spojená s licencí, ze kterých by měl klient jakýkoliv prospěch, zejména peněžitý. Postoupit licenci je klient oprávněn pouze s předchozím souhlasem Poskytovatele. Dále klient není oprávněn do oznamovacího sytému jakýmkoliv způsobem zasahovat, oznamovací systém jakýmkoliv způsobem měnit a ani oznamovací systém spojovat s jiným dílem či zařadit do souborného díla. Klient odpovídá za veškerou škodu způsobenou neoprávněným užíváním oznamovacího systému a zásahem do jeho zdrojového kódu.

3. Práva a povinnosti Poskytovatele

3.1 Poskytovatel je povinen zajistit, že přístup do uživatelského účtu příslušné osoby a klienta je chráněn zvoleným heslem. Dále, že oznamovací systém je při vyplnění a odeslání oznámení a při následné komunikaci s příslušnou osobu bezpečný a zachovává anonymitu oznamovatel v případě, že chce oznamovatel anonymní zůstat. Oznamovací systém neukládá IP adresy oznamovatelů a komunikace je zaheslovaná. Klient bere na vědomí, že bezpečnost a stoprocentní anonymitu není Poskytovatel schopen zajistit, neboť ta je závislá i na chování klienta a dalších skutečnostech. Poskytovatel není odpovědný za nefunkčnost oznamovacího systému v případě, že je nefunkčnost způsobena skutečnostmi, které není schopen ovlivnit (jedná se například o nefunkčnost v důsledku nedostatečného internetového připojení osob, které oznamovací systém užívají). Poskytovatel není odpovědný za podaná oznámení a jejich obsah a za splnění povinností klienta, které klientovi ukládají právní předpisy vztahující se k ochraně oznamovatelů.

3.2 Poskytovatel průběžně vylepšuje oznamovací systém a jeho prostředí, jako i jeho ochranu. Poskytovatel je oprávněn uskutečňovat opatření směřující ke zlepšení oznamovacího systému a uživatelských rozhraní klientů s cílem zlepšit jejich funkčnost a uživatelské přívětivost.

4. Práva a povinnosti klienta

4.1 Klient je povinen užívat oznamovací systém pouze takovým způsobem, ke kterému byl oznamovací sytém zřízen a zabezpečit, že tímto způsobem budou oznamovací systém užívat osoby k tomu klientem pověřené. Klient je povinen zachovávat v tajnosti přístupové údaje do jeho uživatelského účtu. Klient bere na vědomí, že Poskytovatel není odpovědný za porušení těchto povinností klienta a zejména neodpovídá za zneužití uživatelského účtu klienta v případě neoprávněného vniknutí třetí osoby.

4.2 Klient a jím pověřené osoby k užívání oznamovacího systému jsou povinni užívat oznamovací systém v souladu s těmito VOP a chovat se způsobem, aby nezpůsobili újmu Poskytovateli, případně třetím osobám. Klient odpovídá za veškerou újmu způsobenou neoprávněným užitím internetových stránek a oznamovacího systému.

5. Vytvoření uživatelského účtu - registrace

5.1 Zájemce o služby poskytované Poskytovatelem se musí před zakoupením oznamovacího systému zaregistrovat na stránkách Poskytovatele prostřednictvím internetových stránek Poskytovatele zde: poctivaspolecnost.cz/registrace/vytvoreni-uctu Při registraci je zájemce povinen uvést a) jméno a příjmení b) e-mail, kterým se bude přihlašovat do svého uživatelského účtu c) telefonní číslo d) e-mailovou adresu a g) přístupové heslo. Bez vyplnění požadovaných údajů není možné registraci provést. Veškeré údaje uváděné zájemcem musí být úplné a správné. V případě neúplných či zjevně nesprávných údajů je Poskytovatel oprávněn klienta buď prostřednictvím e-mailové adresy nebo na telefonním čísle kontaktovat a údaje v součinnosti se zájemcem opravit. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu v případě uvedení nesprávných údajů zájemce a odpovědnost za neoprávněné zpřístupnění přihlašovacích údajů třetí osobě ze strany zájemce.

5.2 Vyplněním všech povinných údajů, potvrzením souhlasu s těmito VOP a potvrzením souhlasu se Zásadami zpracování osobních údajů a kliknutím na tlačítko registrovat (případně tlačítko s jiným označením na stránce registrace) se zájemce stává registrovanou osobou a automaticky se mu vytvoří uživatelský účet. V uživatelském účtu může registrovaná osoba dokončit nákup oznamovacího systému a uzavřít Smlouvu o poskytování služeb s Poskytovatelem viz. čl. 6 VOP. Registrací nevzniká žádný závazek registrované osobě zakoupit oznamovací systém a uzavřít s poskytovatelem Smlouvu o poskytování služeb. Registrovaná osoba však uděluje souhlas s kontaktováním na e-mailové adrese a telefonním čísle, které zadala při registraci.

5.3 Registrovaná osoba může kdykoliv požádat o zrušení svého uživatelského účtu a odstranění veškerých osobních údajů a údajů o své organizaci na e-mailové adrese: info@poctivaspolecnost.cz

5.4 Poskytovatel je oprávněn účet registrované osoby kdykoliv zablokovat, pokud registrovaná osoba poruší tyto VOP, příslušné právní předpisy, či dobré mravy, nebo pokud k tomu má Poskytovatel jiný vážný důvod. Neumožnění přístupu registrované osoby do rozhraní oznamovacího systému nemá vliv na plnění jakýchkoliv povinností, které registrované osobě vznikly v souvislosti s těmito VOP.

6. Vznik smlouvy a její ukončení

6.1 Smlouva o poskytování služeb je mezi Poskytovatelem a registrovanou osobou (uzavřena poté co registrovaná osoba zadá její počet zaměstnanců dle kterého bude automaticky zvolen předmětný tarif pro oznamovací systém (1-99 zaměstnanců – small, 100-199 zaměstnanců – medium, 200 a více zaměstnanců – large) a výběrem období, za které bude služba hrazena - roční a měsíční (dále jen „období“), potvrzením seznámení se s VOP a potvrzením seznámení se s Zásadami zpracování osobních údajů a potvrzením těchto údajů kliknutím na tlačítko Zakoupit oznamovací systém. Tímto okamžikem se registrovaná osoba stává klientem Poskytovatele a mezi klientem a Poskytovatelem je uzavřena Smlouva o poskytování služeb, jejíž nedílnou součástí jsou tyto VOP. Klient potvrzuje, že tímto způsobem s uzavřením Smlouvy o poskytování služeb souhlasí a souhlasí s tím, že nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb jsou tyto VOP.

6.2 Po uzavřením Smlouvy o poskytování služeb bude klientovi umožněn plný přístup do rozhraní klienta oznamovacího systému a vygenerován unikátní kód (token) prostřednictvím kterého budou oznamovatelé moci podávat oznámení.

6.3 Smlouva o poskytování služeb mezi Poskytovatelem a klientem se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu lze ukončit dohodou mezi Poskytovatelem a Klientem. Od smlouvy může každá ze stran odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od jejího uzavření (více k tomu v Čl. 8 Zkušební verze – Trial). Smlouvu může každá ze stran vypovědět bez uvedení důvodu a bez výpovědní doby, a to vždy ke dni, ke kterému končí období, na které klient oznamovací systém zakoupil. V případě, že byl oznamovací systém zakoupen např. 15. února předmětného roku na měsíční období, tak lze smlouvu vypovědět k 15. březnu předmětného roku atd. V případě, že smlouvu nelze vypovědět ke dni, který se shoduje se dnem, kdy byl oznamovací systém zakoupen, neboť takový den není v bezprostředně navazujícím měsíci/roce, lze smlouvu ukončit vždy k poslednímu dni bezprostředně navazujícího měsíce/roku, ve kterém klient hodlá smlouvu ukončit. Klient je oprávněn smlouvu ukončit nejpozději 3 (tři) hodiny před koncem dne (do 21:00 SEČ), ve kterém klientovi končí období, za které uhradil odměnu v souladu s Čl. 7 těchto VOP. Za konec období se vždy považuje uplynutí celého dne předmětného měsíce/roku. Za prokazatelně doručenou výpověď se považuje výpověď zaslaná na adresu sídla smluvních stran. V případě podání výpovědi se smluvní strany zavazují o zaslání výpovědi informovat Poskytovatele také e-mailem. V případě výpovědi klienta na e-mailovou adresu info@poctivaspolecnost.cz a v případě výpovědi Poskytovatele na e-mailovou adresu, kterou klient zadal při registraci.

7. Platební podmínky

7.1 Za využívání oznamovacího systému se klient zavazuje Poskytovateli hradit odměnu. Výše odměny se odvíjí od tarifu oznamovacího systému, který se odvíjí od počtu zaměstnanců klienta (small, medium a large) a zvoleného období (měsíční, roční). Tarify, jejich funkce a ceny jednotlivých tarifů jsou podrobně pospány zde poctivaspolecnost.cz/ceník

7.2 Klient se zavazuje hradit odměnu za užívání oznamovacího systému na základě faktur vystavených Poskytovatelem. Faktury se Poskytovatel zavazuje vystavovat ve výši dle tarifu a dle období, které si klient zvolil při zakoupení oznamovacího systému, a to vždy periodicky ke dni, který se shoduje se dnem v bezprostředně navazujícím období, za který náleží Poskytovateli odměna. V případě, že v bezprostředně navazujícím měsíci/roce není den, který se svým označením shoduje se dnem, ve kterém byl oznamovací systém zakoupen, tak se Poskytovatel zavazuje vystavit fakturu k poslednímu dni měsíce/roku, za který náleží Poskytovateli odměna. Odměna se hradí vždy za aktuální období. Faktury se Poskytovatel zavazuje vystavovat se splatností 14 (čtrnácti) dnů.

7.3 Prvních 14 (čtrnáct) dnů od zakoupení oznamovacího systému je zdarma (více k tomu v Čl. 8 Zkušební verze – Trial). Období dle tarifu a zvoleného období začne běžet den následující po skončení Zkušební verze – Trial. První fakturu vystaví Poskytovatel klientovi ve výši tarifu a zvoleného období následující den po uplynutí 14 (čtrnácti) dnů od zakoupení oznamovacího systému. Prvním dnem užívání oznamovacího systému a zahájením Zkušební verze – Trial se rozumí den zakoupení oznamovacího systému.

7.4 V případě prodlení klienta se zaplacením odměny delším než 14 (čtrnáct) dnů ode dne splatnosti odměny, je Poskytovatel oprávněn klientovi omezit a případně zcela zablokovat užívání oznamovacího systému a znemožnit podávání oznámení oznamovatelů prostřednictvím oznamovacího systému.

7.5 V případě prodlení klienta s úhradou odměny za užívání oznamovacího systému na základě faktury vystavené poskytovatelem o více než 14 (čtrnáct) dnů po datu splatnosti, se klient zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % denně z fakturované částky. Náhrada škody uhrazením smluvní pokuty není dotčena.

8. 8) Zkušební verze - trial

8.1 Po uzavření Smlouvy o poskytování služeb v souladu s Čl. 6 VOP, je klientovi poskytnuta zkušební verze (trial) oznamovacího systému. Klient má tak možnost vyzkoušet si funkčnost a přívětivost oznamovacího systému a rozhodnout se, zda bude oznamovací systém využívat i nadále, nebo od Smlouvy o poskytování služeb odstoupí ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od jejího uzavření.

8.2 Zkušební verzi oznamovacího systému je klient oprávněn ukončit kdykoliv v průběhu 14 dnů, a to bezplatně. Nejpozději však 2 (dvě) hodiny před ukončením zkušební verze. Zkušební verze je ukončena 14 (čtrnáctý den) užívání oznamovacího systému, přičemž den zakoupení oznamovacího systému se do zkušební verze – trialu započítává. Klientovi je den po ukončení zkušebního období - trialu zasílána faktura na e-mail, který klient zadal při registraci. Fakturu se poskytovatel zavazuje vystavit v souladu se zvoleným tarifem (dle počtu zaměstnanců klienta) a dle zvoleného období. Platební podmínky jsou popsány v Čl. 7 těchto VOP.

8.3 V odůvodněných případech je možné dobu užívání zkušební verze prodloužit. Na takové prodloužení nevzniká klientovi automaticky nárok. Každý případ bude posuzovat Poskytovatel individuálně. Poskytovatel vystaví fakturu za užívání oznamovacího systému po ukončení prodloužené zkušební verze – trialu. V případě, že klient ukončí užívání v prodloužené zkušební verzi – trialu, tak Poskytovateli nevzniká nárok na odměnu.

9. Změna období a tarifu

9.1 V průběhu užívání oznamovacího systému je klient oprávněn změnit období, které si zvolil při zakoupení oznamovacího systému. Klient změnu období provede prostřednictvím svého rozhraní oznamovacího systému v sekci předplatné tím, že zvolí jím preferované období a svou volbu potvrdí. Klient souhlasí s tím, že tímto potvrzením jiného období pro užívání oznamovacího systému uzavřel Dodatek ke smlouvě o poskytování služeb týkající se změny zvoleného období. Změnu lze provést z měsíčního období na roční období a naopak. Změnu období je klient oprávněn učinit kdykoliv v průběhu aktuálního období. Změna období se stává aktivním až ukončením aktuálního období. Klientem provedená změna v jeho uživatelském rozhraní se tak projeví až den následující po ukončení aktuálního zvoleného období. Provedením změny období se klient zavazuje hradit odměnu dle nově zvoleného období a v souladu se změněným obdobím. Na závazky (včetně výše odměny) plynoucí z předchozího období nemá provedení změny období zpětně vliv.

9.2 Tarif se odvíjí od počtu zaměstnanců klienta, který klient zadává před zakoupením oznamovacího systému. Klient se před zakoupením oznamovacího systému zavazuje uvést pravdivé informace o počtu svých zaměstnanců v organizaci. V případě, že dojde u klienta ke změně v počtu zaměstnanců, která má vliv na změnu tarifu oznamovacího systému, je klient povinen oznámit Poskytovateli tuto změnu do 3 (tří) dnů ode dne, kdy k této změně u klienta dojde, a to prostřednictvím emailu na: info@poctivaspolecnost.cz. Po oznámení bude Poskytovatelem změněn tarif, aby odpovídal skutečnému počtu zaměstnanců klienta.

9.3 V případě, že Poskytovatel zjistí, že klient při zakoupení oznamovacího systému uvedl nepravdivý počet zaměstnanců, který měl vliv na zakoupení tarifu určeného pro subjekty s nižším počtem zaměstnanců, než má klient, je poskytovatel oprávněn o tomto klienta informovat a zpětně mu dofakturovat rozdíl mezi tarifem, který měl být klientem zvolen (dle počtu zaměstnanců, které klient zadává) a tarifem, který klient skutečně zvolil (dle počtu zaměstnanců, které klient zadává) za období, po které klient chybně zvolený tarif užíval. Od okamžiku, kdy poskytovatel zjistí, že klient zvolil chybný tarif, je Poskytovatel oprávněn jednostranně změnit tarif tak, aby odpovídal skutečnému počtu zaměstnanců klienta. Od tohoto okamžiku se klient zavazuje hradit odměnu ve výši takto Poskytovatelem změněného tarifu.

9.4 V případě, že poskytovatel zjistí, že klient neoznámil v souladu s Čl. 9.2 těchto VOP změnu počtu zaměstnanců u klienta, která má vliv na tarif oznamovacího systému, je Poskytovatel oprávněn o tomto klienta informovat a zpětně mu dofakturovat rozdíl mezi tarifem, který měl být klientem oznámen (dle změny v počtu zaměstnanců u klienta) a tarifem, který nesprávně užívá, a to za dobu, kdy klient užíval tarif, který nekorespondoval s počtem jeho zaměstnanců. Od okamžiku, kdy poskytovatel zjistí, že klient zvolil chybný tarif, je Poskytovatel oprávněn jednostranně změnit tarif tak, aby odpovídal skutečnému počtu zaměstnanců klienta.

9.5 V případě, že u klienta dojde ke změně v počtu zaměstnanců, která má vliv na změnu tarifu, který odpovídá subjektu s menším počtem zaměstnanců, je klient oprávněn Poskytovatele informovat o této změně na info@poctivaspolecnost.cz a změnu v počtu zaměstnanců Poskytovateli na vyžádání prokázat. Poskytovatel provede změnu tarifu způsobem, aby odpovídal změně v počtu zaměstnanců u klienta nejpozději do 7 (sedmi) dnů od oznámení klienta dle tohoto článku. Změnou tarifu se mění také výše odměny, kterou je klient povinen hradit. Klient se zavazuje hradit takto změněnou odměnu dle zvoleného období.

9.6 Klient s postupy uvedenými v tomto článku VOP vyjadřuje souhlas.

10. Odpovědnost Poskytovatele

10.1 Odpovědnost Poskytovatele je omezena pouze na přímé škody klienta vzniklé v souvislosti s poskytováním služeb Poskytovatele. Odpovědnost Poskytovatele za nepřímé škody, ušlý zisk, snížení dobrého jména, ztrátu v důsledku přerušení a ukončení podnikání klienta, ztrátu v důsledku nároků zákazníků klienta je vyloučena. Odpovědnost Poskytovatele za zničení či ztrátu dat klienta, které Poskytovatel nemohl objektivně ovlivnit, je rovněž vyloučena. Odpovědnost Poskytovatele je omezena na částku rovnající se odměny za jeden rok užívání oznamovacího systému v souladu s tarifem klienta. Poskytovatel není odpovědný za užívání oznamovacího systému v rozporu s těmito VOP a za úmyslné jednání vedoucí k užívání oznamovacího systému klientem v rozporu s jeho účelem, právními předpisy, dobrými mravy a veřejným pořádkem. Klient se při užívání oznamovacího systému zavazuje chovat takovým způsobem, aby nedošlo ke škodám u Poskytovatele a u třetích stran. Poskytovatel neodpovídá za jednání zúčastněných osob (oznamovatele, klienta a příslušní osoby) učiněná v rámci oznamování prostřednictvím oznamovacího systému a následném řešení podaných oznámení, stejně jako za přijatá opatření v důsledku podaných oznámení.

10.2 Poskytovatel je odpovědný za funkčnost oznamovacího systému tak, aby byl způsobilý ke svému účelu. Poskytovatel však není odpovědný za přerušení, výpadky, nebo jiné nedostatky oznamovacího systému, které jsou důsledkem údržby. Údržba je plánovaná a neplánovaná. Plánovaná údržba probíhá v jednom dni během kalendářního týdne mezi 00:00 a 06:00 hodinou ranní SEČ. Neplánovaná údržba může probíhat kdykoliv, pokud se vyskytne nepředvídatelný technický problém, který bude podstatným způsobem negativně ovlivňovat funkčnost oznamovacího systému. Klient se zavazuje oznámit veškeré poruchy a nedostatky oznamovacího systému bezodkladně po jejich zjištění na info@poctivaspolecnost.cz, a to takovým způsobem, aby byl Poskytovatel na základě informací od klienta schopen učinit nápravu. V opačném případě Poskytovatel není odpovědný za odstranění oznámených vad a nedostatků oznamovacího systému. Poskytovatel se zavazuje reagovat na učiněné oznámení v reakční době, která činí 48 (čtyřiceti osmi) hodin od nahlášení nedostatku. V případě, že je nedostatek nahlášen ve dnech pracovního volna, tak reakční doba začíná počítat od prvního pracovního dne bezprostředně navazujícího na den pracovního volna. Poskytovatel v reakční době prošetří nahlášený nedostatek a informuje klienta o předpokládaném termínu a způsobu jeho řešení. Klient se zavazuje spolupracovat s Poskytovatelem při odstranění nahlášeného nedostatku a poskytnout k tomuto veškerou možnou součinnost. Poskytovatel se zavazuje vadu odstranit v době přiměřené a odpovídající nahlášenému nedostatku. Nedohodnou-li se klient s Poskytovatelem jinak, je Poskytovatel povinen odstranit vadu nejpozději do 7 (sedmi) dnů od ukončení reakční doby. V opačném případě má klient nárok na náhradu škody v souladu s těmito VOP, konkrétně čl. 10.

10.3 Poskytovatel není odpovědný nad rámec těchto VOP za funkčnost a věcnou správnost stránek Poskytovatele poctivaspolecnost.cz ani oznamovacího systému. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv bez dalšího částečně nebo zcela omezit funkčnost stránek a oznamovacího systému v jakémkoli rozsahu nebo měnit obsah informací zveřejněných na stránkách a v oznamovacím systému. Poskytovatel neodpovídá klientovi za žádné škody, které by mu tím mohly být způsobeny. Případné ukončení stránek a oznamovacího systému nebude mít vliv na nároky Poskytovatele na zaplacení odměny dle těchto VOP, na kterou Poskytovateli již dříve vznikl nárok. Poskytovatel je oprávněn kdykoli kontrolovat soulad užívání stránek a oznamovacího systému s těmito VOP a od Klienta požadovat okamžitou nápravu porušení těchto VOP. Klient se nápravu zavazuje učinit do 3 (tří) dnů od oznámení poskytovatele o porušení těchto VOP ze strany klienta.

11. Zpracování osobních údajů

11.1 Poskytovatel se zavazuje dbát ochrany osobních údajů všech subjektů, kteří navštěvují stránky Poskytovatele poctivaspolecnost.cz a užívají oznamovací systém, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a příslušnými předpisy České republiky. Zpracování osobních údajů u Poskytovatele se řídí Zásadami zpracování osobních údajů dostupných zde: https://poctivaspolecnost.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju. Poskytovatel zabezpečuje obsah oznámení a komunikaci osob šifrováním a používá další prostředky ochrany pro zamezení neoprávněného zneužití, jak osobních údajů všech subjektů využívajících služeb Poskytovatele, tak informací týkajících se samotných oznámení a jejich řešení.

11.2 Poskytovatel neshromažďuje záměrně na svých stránkách osobní údaje návštěvníků. Údaje o návštěvnících shromažďuje pouze v případě, že je návštěvník Poskytovateli sám dobrovolně sdělí v souladu s těmito VOP a Zásadami zpracování osobních údajů. Zásady zpracování osobních údajů jsou nedílnou součástí těchto VOP a v případě uzavření Smlouvy o poskytování služeb také nedílnou součástí této smlouvy. Pro naplnění povinností při zpracování osobních údajů správců (klientů) ze strany zpracovatele (Poskytovatele) při poskytování služeb oznamovacího systému Poskytovatele v souladu s GDPR se klient zavazuje s Poskytovatelem uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která je nedílnou součástí těchto VOP.

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Z povahy předmětného závazku vyplývá, že v průběhu poskytování služeb Poskytovatele (internetových stránek a oznamovacího systému) mohou nastat okolnosti, které vyvolají rozumnou potřebu pozdějších změn těchto VOP. Poskytovatel je oprávněn změnit VOP v jím požadovaném a nezbytném rozsahu. Provedenou změnu se Poskytovatel zavazuje oznámit buď prostřednictvím rozhraní klienta v oznamovacím systému, nebo zasláním e-mailu na e-mailovou adresu klienta zadanou při registraci. Klient je oprávněn provedenou a oznámenou změnu odmítnout e-mailem zaslaným na adresu Poskytovatele info@poctivaspolecnost.cz, a to nejpozději do 5 (pěti) dnů od oznámení Poskytovatele o provedené změně. Za okamžik provedení oznámení o změně VOP se považuje buď okamžik vyvěšení změny v rozhraní klienta v oznamovacím systému (o čemž Poskytovatel učiní záznam), nebo okamžik odeslání e-mailu Poskytovatelem o provedené změně VOP. V případě odmítnutí provedené změny VOP ze strany klienta je klient povinen ukončit užívání oznamovacího systému a stránek Poskytovatele v den, kdy učiní předmětné odmítnutí provedené změny VOP. Poskytovatel v tomto případě zcela omezí užívání oznamovacího systému klienta, případně zruší uživatelský účet registrované osoby. V případě, že klient dodatečně odsouhlasí provedenou změnu VOP, tak mu bude opětovně umožněno užívání oznamovacího systému a bude mu obnoven uživatelský účet. Odmítnutím změny VOP ze strany klienta nejsou nijak dotčena práva a povinnosti vzniklé před účinností změny VOP. Klientovi zejména v důsledku ukončení užívání oznamovacího systému nevzniká nárok na vrácení či prominutí odměny za užívání oznamovacího systému.

12.2 Práva a povinnosti Poskytovatele a klienta vznikající v souvislosti s užíváním oznamovacího systému a stránek Poskytovatele neupravené těmito VOP se řídí právním řádem České republiky, a to zejména občanským zákoníkem. V případě rozporu těchto VOP s individuální dohodou uzavřenou mezi Poskytovatelem a klientem, mají přednost ustanovení individuální dohody. Případné spory, které vzniknou v souvislosti s užíváním oznamovacího systému a stránek Poskytovatele, s uzavřením Smluv o poskytování služeb a s těmito VOP, budou řešeny výhradně podle práva České republiky (s vyloučením kolizních norem), a to před příslušnými soudy České republiky, určenými podle adresy sídla Poskytovatele.

12.3 Tyto VOP jsou platné účinné ode jejich zveřejnění. Tyto VOP jsou zveřejněny dne 26.2.2023.